thế giới lập trình viên

các câu hỏi kỹ thuật lập trìnhMSSQL

Xóa dòng bị trùng lắp

0guest hỏi lúc 2016/03/14 11:50:59

Làm thế nào để xóa những dòng bị trùng trên MS SQL
Thí dụ
Id   Name
1    A
1    A
2    B
3    C
3    C
4    D
MSSQL

Bình luận

Chưa có bình luận

Câu trả lời


0Hancock trả lời lúc 2016/03/24 10:56:48
Sample:
WITH CTE AS(
  SELECT *,
    RN = ROW_NUMBER()OVER(PARTITION BY [Id] ORDER BY [Id])
  FROM dbo.Table1
)
DELETE FROM CTE WHERE RN > 1

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này
Liên hệ: