developers world

tecnical questionjavascript

IE9

Cách sử dụng hàm setTimeout trong IE9

1guest asked on 2016/01/23 13:13:01

Hiện giờ minh đang sử dụng hàm setTimeout(function, milliseconds, arg). Rủi thay IE9 không hỗ trợ paramter thứ 3. Khối lượng code giờ quá nhiều khiến mình không thể sử dụng hàm setTimeout với 2 tham số. Có ai giúp được mình không?
javascript
IE9

Comments

There is no comment

Answers


0Hancock answer on 2016/01/17 15:30:35
Nhúng đoạn code sau vào trong page mà bạn muốn sử dụng hàm setTimeout
if (navigator.appVersion.indexOf('MSIE 9') > 0) {
  window.orgTimeout = window.setTimeout;
  window.setTimeout = function (callback, delay, arg) {
    return window.orgTimeout((function (param) {
      return function () {
        callback(param);
      };
    })(arg), delay);
  }
}

Comments

There is no comment

Please login to answer this question
Contact: