thế giới lập trình viên

các câu hỏi kỹ thuật lập trìnhMSSQL

TSQL

Tìm một chuỗi trong nội dung của store procedure

0guest hỏi lúc 2016/01/23 13:13:18

Mình muốn tìm tất cả các store procedure của MS SQL Server có chứa chuỗi "Password" thì phải làm sao?
MSSQL
TSQL

Bình luận

Chưa có bình luận

Câu trả lời


0Hancock trả lời lúc 2016/01/17 15:19:22
Tham khảo script bên dưới
select distinct
     o.name as object_name,
     o.type_desc
from sys.sql_modules m
inner join sys.objects o
     on m.object_id = o.object_id
where m.definition like '%xxxx%'; 

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này
Liên hệ: