developers world

tecnical question

Cách chuyển đổi gmail trở về giao diện HTML cơ bản

0news_poster posted on 2018/12/19 00:51:37

Hãy navigate đến link bên dưới sau khi đăng nhập gmail:

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1acg3czso26d9/?&at=AF6bupN_ClhwLhRAo5ksIdnH8ocy6vIt5w&redir=?&a=pbhtml

Comments

There is no comment
Contact: